Sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller att säkerställa tillgången på läkare. Med en åldrande befolkning och ökade vårdbehov samtidigt som många läkare går i pension uppstår luckor i bemanningen. Läkarleasing har blivit en populär lösning för att fylla dessa luckor.

Hur fungerar läkarleasing?

Läkarleasing innebär att sjukvårdsinrättningar hyr in läkare från bemanningsföretag för kortare eller längre perioder. Det skiljer sig från traditionell bemanning där läkarna är fast anställda. Vid läkarleasing anställs läkarna av bemanningsföretaget som sedan hyr ut dem till vården. Sjukvården slipper rekryteringsprocessen och kan snabbt få in läkare vid behov. Läkarna får möjlighet att arbeta på olika ställen vilket ökar variationen. Läkarleasing ger flexibilitet åt båda parter. Läkarleasing har flera fördelar jämfört med traditionell bemanning. Dels slipper sjukvården lägga tid på rekrytering. Vid tillfälliga vakanser eller vid sjukfrånvaro kan läkare hyras in snabbt och smidigt. Läkarleasing ger också möjlighet att anpassa bemanningen efter variationer i vårdbehov.

Under semesterperioder eller vid hög belastning kan extra läkare hyras in. På så sätt kan vårdkvaliteten upprätthållas. För läkarna innebär läkarleasing ökad flexibilitet och variation i arbetet. De får möjlighet att arbeta på olika ställen under olika perioder vilket många uppskattar. Läkarleasing kan göra yrket mer attraktivt.

Utmaningar med läkarleasing

Läkarleasing har dock även vissa nackdelar och utmaningar. Ett problem kan vara bristande kontinuitet om olika läkare hela tiden hyrs in. Patienter föredrar ofta att träffa samma läkare. Det kan också ta tid innan inhyrda läkare sätter sig in i nya rutiner och system. Sjukvården får räkna med en viss inlärningsperiod. Vidare kan det finnas en risk att inhyrda läkare inte blir en del av arbetsgemenskapen på samma sätt som fast anställda. Det kan påverka arbetsmiljön negativt.
Viktigt med tydliga avtal

För att läkarleasing ska fungera optimalt är det viktigt med tydliga avtal som reglerar ansvar, arbetsuppgifter, tillgänglighet etc. Det måste vara klart vem som har arbetsledaransvar för de inhyrda läkarna. Avtalen bör också reglera vilken part som ansvarar för introduktion, handledning och fortbildning av de inhyrda läkarna. Detta är viktigt för att säkerställa kvaliteten. Efterfrågan på läkarleasing har ökat stadigt de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta. Många bemanningsföretag erbjuder idag läkarleasing. Framförallt efterfrågas läkare inom bristspecialiteter som allmänmedicin, psykiatri, geriatrik och barnmedicin. Men även för andra specialiteter finns behov av flexibel bemanning.

Bemanningsföretagen har nyckelroll

Bemanningsföretagen har en viktig roll på läkarmarknaden. De kan erbjuda attraktiva villkor och matcha läkare med uppdrag. De bästa bemanningsföretagen har goda relationer med sjukvården och förstår deras behov. De vet vilka läkare som passar för olika uppdrag. Genom sin expertis kan bemanningsföretagen bidra till en smidig läkarleasing som fungerar för både sjukvården och läkarna.

Framtiden för läkarleasing

Läkarleasing kommer sannolikt att bli ännu vanligare i framtiden. Efterfrågan i sjukvården ser ut att bestå samtidigt som allt fler läkare attraheras av modellen. Utmaningen blir att hitta former för läkarleasing som kombinerar flexibilitet och kvalitet. Med tydliga avtal och goda relationer kan läkarleasing bli en win-win-modell för alla parter och bidra till en bättre sjukvård.